سلام

ما که تا حالا طرح بد یا عادی به شما معرفی نکردیم درسته؟

امروز هم دو تا طرح خیلی خوب و نورانی رو می خواستم خدمتتون معرفی کنم:

1) طرح تقویم

این طرح کاربردی و در عین حال خیلی آسون، برای افرادی که نماز قضا دارند و نمی تونند برای خواندنش برنامه ریزی کنند خیلی مفیده.

من پیشنهاد می کنم به هیچ وجه این طرح رو از دست ندید حالا مقدمه اش رو بخونید اگه نخواستید اجرا نکنید

2) طرح


ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه 24 بهمن1391ساعت 9:2 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب بیست و پنجم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات آیات 82 تا 109 سوره ی مائده می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب بیست و ششم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 7:16 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب بیست و چهارم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات آیات 51 تا 82 سوره ی مائده می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب بیست و پنجم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 7:15 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب بیست و سوم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات آیات 27  تا 51 سوره ی مائده می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب بیست و چهارم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 7:12 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب بیست و دوم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات آیات 1 تا 27 سوره ی مائده می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب بیست و سوم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 7:10 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب بیست و یکم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات آیات 148 سوره ی نساء تا سر سوره ی مائده می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب بیست و دوم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 7:8 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب بیستم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 114 تا 148 سوره ی نساء  می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب بیست و یکم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 7:6 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب هجدهم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 58 تا 88 سوره ی نساء می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب نوزدهم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 7:3 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب هفدهم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 24 58 سوره ی نساء می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب هجدهم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 7:2 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب شانزدهم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 1 تا 24 سوره ی نساء می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب هفدهم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 7:1 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب چپانزدهم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 171 آل عمران تا سر سوره ی نساء می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب شانزدهم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:59 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب چهاردهم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 133 تا 171 آل عمران می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب پانزدهم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:58 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب سیزدهم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 93  تا 133 آل عمران می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب چهاردهم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:57 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب دوازدهم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 52 تا 93 آل عمران می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب سیزدهم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:55 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب یازدهم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات  15 تا 52  آل عمران می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب دوازدهم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:54 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب دهم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 272  سوره ی بقره تا 15 آل عمران می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب یازدهم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:53 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب نهم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 253 تا 272 سوره ی بقره می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب دهم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:51 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب هشتم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 233 تا 253 سوره ی بقره می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب نهم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:50 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب هفتم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 203 تا 233 سوره ی بقره می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب هشتم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:48 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب ششم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات   177 تا 203 سوره ی بقره می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب هفتم را بخوانید
+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:47 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب پنجم قرآن کریم در قران های 120 حزبی شامل آیات  142 تا 177 سوره ی بقره می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب ششم را بخوانید
+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:45 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب چهارم قرآن کریم در قران های 120 حزبی شامل آیات  106 تا 142 سوره ی بقره می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب پنجم را بخوانید
+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:44 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب سوم قرآن کریم در قران های 120 حزبی شامل آیات  75 تا 106 سوره ی بقره می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب چهارم را بخوانید
+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:43 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب دوم قرآن کریم در قران های 120 حزبی شامل آیات  44 تا 74 سوره ی بقره می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب سوم را بخوانید

+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:40 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب اول قرآن کریم در قران های 120 حزبی شامل آیه ی اول سوره ی حمد تا آخر آیه 44 سوره ی بقره می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن حزب اول قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب دوم را بخوانید

+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 6:39 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

سوره حديد آيه 21  حزب صد و هشتم قرآن کریم 

سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ 

ترجمه

برای رسيدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن همسان پهنای آسمانها و زمين است ، بر يکديگر پيشی گيريد اين بهشت برای کسانی که به خدا و پيامبرانش ايمان آورده اند ، مهيا شده است اين بخشايشی است از جانب خدا که به هر که می خواهد ارزانيش می دارد ، که خدا صاحب بخشايشی بزرگ است

نگرشى بر واژه‏ ها

سابقوا: اين واژه از ماده «مسابقه» به مفهومادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه 17 مهر1391ساعت 9:5 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم الله الرحمن الرحیم

حزب نوزدهم قرآن کریم در قرآن های 120 حزبی شامل آیات 88 تا 114 سوره ی نساء می باشد

در صورتیکه دسترسی به قرآن کریم ندارید می توانید متن این بخش از قرآن کریم را همراه با ترجمه ی آن از اینجا بخوانید

فردا باید حزب بیستم را بخوانید


+ نوشته شده در شنبه 8 مهر1391ساعت 7:4 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم رب المهدی ارواحنا الفداه

سلام بر مهدی فاطمه سلام بر منتظران حضرتش

فکر می کنی بتوني روزي يك ربع ساعت به نيت همراهي با امام زمان(عج) با كتاب خدا مانوس باشي؟ مي توني بين كارهاي روزمره براي خواندن قرآن پانزده دقيقه وقت بزاري؟

 «طرح ۱۲۰روز انس با قرآن کریم تا نهم ربیع الاول سالروز به امامت رسيدن مهدی موعود(عج) نذر مهدی موعود(عج)»

طرح بدین نحو هست که از ۱۲۰ روز مانده به نهم ربيع الاول اولين روز امامت حضرت مهدي (عج) هریک از اعضا هر روز يک حزب از قرآن کريم را مي خواند( به نيت شادي آقا و تعجيل در ظهور) و روز بعد حزب بعد و همین طور تا ۱۲۰ روز بعد

علاوه بر اينکه در هر روز يک يا چند بار ختم گروهي مي شود خود شخص هم بعد از ۱۲۰ روز يک بار قرآن کريم رو ختم مي کند و روز آخر يا همان روز ۱۲۰ ام روز نهم ربيع اول است.

امسال این طرح از


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 26 شهریور1391ساعت 10:7 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

سوره مباركه مائده آیه ۱۰۵

یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا عَلَیكُم أَنفُسَكُم ۖ لا یَضُرُّكُم مَن ضَلَّ إِذَا اهتَدَیتُم ۚ إِلَى اللَّهِ مَرجِعُكُم جَمیعًا فَیُنَبِّئُكُم بِما كُنتُم تَعمَلونَ﴿۱۰۵﴾


ای كسانی كه ایمان آورده‌اید! مراقب خود باشید! اگر شما هدایت یافته‌اید، گمراهی كسانی كه گمراه شده‌اند، به شما زیانی نمی‌رساند. بازگشت همه شما به سوی خداست؛ و شما را از آنچه عمل می‌كردید، آگاه می‌سازد.
http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/20546/smpl.jpg

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif مسیر خودپرستی تا خداپرستی

در اسلام نگاه به انسان از دو زاویه است كه این دو زاویه هر دو مكمل همدیگر هستند. این می‌تواند پایه و مبنائى براى همه‌ى مسائل كلان كشور و نسخه‌هائى كه براى آینده‌ى خودمان خواهیم نوشت، باشد. این دو زاویه‌اى كه اسلام از آن به انسان نگاه می‌كند، یكى

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 8 مرداد1391ساعت 20:17 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

سوره مباركه أعراف آیه ۳۲

قُل مَن حَرَّمَ زینَةَ اللَّهِ الَّتی أَخرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزقِ ۚ قُل هِیَ لِلَّذینَ آمَنوا فِی الحَیاةِ الدُّنیا خالِصَةً یَومَ القِیامَةِ ۗ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الآیاتِ لِقَومٍ یَعلَمونَ ﴿۳۲﴾


بگو: «چه كسی زینتهای الهی را كه برای بندگان خود آفریده، و روزیهای پاكیزه را حرام كرده است؟!» بگو: «این‌ها در زندگی دنیا، برای كسانی است كه ایمان آورده‌اند؛ (اگر چه دیگران نیز با آن‌ها مشاركت دارند؛ ولی) در قیامت، خالص (برای مؤمنان) خواهد بود.» این گونه آیات (خود) را برای كسانی كه آگاهند، شرح می‌دهیم!

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/20547/smpl.jpg

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif فرق عمده پیشرفت اسلامی و غربی

اسلام انسان را

ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 8 مرداد1391ساعت 20:13 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |


سوره مباركه أعراف آیه ۲۰۱
إِنَّ الَّذینَ اتَّقَوا إِذا مَسَّهُم طائِفٌ مِنَ الشَّیطانِ تَذَكَّروا فَإِذا هُم مُبصِرونَ ﴿۲۰۱﴾
پرهیزگاران هنگامی كه گرفتار وسوسه‌های شیطان شوند، به یاد (خدا و پاداش و كیفر او) می‌افتند؛ و (در پرتو یاد او، راه حق را می‌بینند و) ناگهان بینا می‌گردند.

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif
http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/20567/smpl.jpg

http://farsi.khamenei.ir/themes/fa_def/images/ver2/li_star_1.gif هوشیاری انسان متّقی در برابر شیطان

در اصطلاحات قرآنى، آن چیزى كه نقطه‌ى مقابل غفلت است،


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 8 مرداد1391ساعت 20:5 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم رب المهدی ارواحنا الفداه

سلام بر مهدی فاطمه سلام بر منتظران حضرتش

فکر می کنی بتوني روزي يك ربع ساعت به نيت همراهي با امام زمان(عج) با كتاب خدا مانوس باشي؟ مي توني بين كارهاي روزمره براي خواندن قرآن پانزده دقيقه وقت بزاري؟

 «طرح ۱۲۰ روز انس با قرآن کریم تا روز میلاد مهدی موعود (عج) نذر مهدی موعود(عج)»

این طرح هفت ساله که در اینترنت اجرا شده و امسال به امید خدا سال هشتم اجرای این طرح است. دوستانی که قبلا در طرح شرکت داشتند که مطلع هستند برای کسانی که با این طرح نا آشنا هستند توضیح می دهیم:

طرح بدین نحو هست که از ۱۲۰ روز مانده به نیمه شعبان هریک از اعضا هر روز يک حزب از قرآن کريم را مي خواند( به نيت شادي آقا و تعجيل در ظهور) و روز بعد حزب بعد و همین طور تا ۱۲۰ روز بعد

علاوه بر اينکه در هر روز يک يا چند بار ختم گروهي مي شود خود شخص هم بعد از ۱۲۰ روز يک بار قرآن کريم رو ختم مي کند و روز آخر يا همان روز ۱۲۰ ام روز میلاد امام زمان است.

امسال این طرح از روز پنج شنبه 18 اسفندماه شروع میشه و


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه 27 بهمن1390ساعت 21:7 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

در سوره  توبه آيه 128  می خوانیم:

لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ
 
ترجمه
  

هر آينه پيامبری از خود شما بر شما مبعوث شد ، هر آنچه شما را رنج می دهد بر او گران می آيد سخت به شما دلبسته است و با مؤمنان رئوف و مهربان است.

 
 نکته ها  
 
خداوند جز بر پيامبر اسلام، بر هيچ يك از پيامبران دو نام از نام‏هاى خويش را اطلاق نكرده است. «رؤف، رحيم» 

توجّه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 21 بهمن1390ساعت 8:58 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

فکر کردیم شاید برای دوستانی که به صورت جزء به جزء قرآن را قرائت می کنند رجوع به نکات از شرح و تفسیر در قالب حزب های قرآنی که در موضوع بندی وبلاگ موجود است، مشکل باشه

برای همین در این پست آنها را به صورت دسته بندی جزء به جزء تفکیک می کنیم:

نکاتی از شرح و تفسیر جزء 1

نکاتی از شرح و تفسیر حزب 1
نکاتی از شرح و تفسیر حزب 2
نکاتی از شرح و تفسیر حزب 3
نکاتی از شرح و تفسیر حزب 4


نکاتی از شرح و


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 18 دی1390ساعت 10:40 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

دیدیم شیطان صفتان، برای پاکی قلب معصوم خواهران و برادرانمان نقشه ها کشیده اند

دیدیم قبح گناه می ریزند و بی حیایی را ترویج میکنند

دیدیم به اسم آزادی جسم، انسانیت را به اسارت می کشند تا حیوان بسازند

دیدیم عمق نگاه ها را کوتاه می کنند تا بالا را از یاد همه ببرند

دیدیم عرفان کاذب را تبلیغ می کنند؛ دین بدون تکلیف را، تا به عکسی در آب از ماه محروم سازند

دیدیم چادر را نشانه گرفته اند

دریغمان آمد نگوییم از لذت بی نهایت این انتخاب خدایی

دریغمان آمد نگوییم از زیبایی بی نهایت وقار

دریغمان آمد نگوییم که یک بار امتحان کنید لذت باخدا بودن را، برای خدا انتخاب کردن را، تیر چشم شیطان شدن را، مجاهد راه خدا بودن در جهاد اکبر را

ای کاش همه بگویند

همه ی آنها که حتی به خوب هم قناعت نکرده اند، به حداقل ها قانع نشدند،

برتر را برگزیدند

.....

اولین فراخوان وبلاگی من و چادرم : «چی شد چادری شدم؟»

خاطرات زیبای خود را از چادر و به خصوص لحظه ی انتخاب آن به عنوان پوشش را بنویسید و در صورت تمایل به ما هم اجازه دهید آن را در این وبلاگ بازنشر دهیم

دوستانی که وبلاگ ندارند هم می توانند خاطرات خود را به ایمیل ما ارسال کنند:

chadoreman@yahoo.com

اجرکم عندالله

....

لینک مرتبط: خاطره های شرکت یافته در این فراخوان تا این لحظه

خادم الزهراهای این طرح : لیست خادمان افتخاری اولین فراخوان من و چادرم تا این لحظه

+ نوشته شده در دوشنبه 11 مهر1390ساعت 8:28 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم رب المهدی ارواحنا الفداه

سلام بر مهدی فاطمه سلام بر منتظران حضرتش

فکر می کنی بتوني روزي يك ربع ساعت به نيت همراهي با امام زمان(عج) با كتاب خدا مانوس باشي؟ مي توني بين كارهاي روزمره براي خواندن قرآن پانزده دقيقه وقت بزاري؟

 «طرح ۱۲۰روز انس با قرآن کریم تا نهم ربیع الاول سالروز به امامت رسيدن مهدی موعود(عج) نذر مهدی موعود(عج)»

طرح بدین نحو هست که از ۱۲۰ روز مانده به نهم ربيع الاول اولين روز امامت حضرت مهدي (عج) هریک از اعضا هر روز يک حزب از قرآن کريم را مي خواند( به نيت شادي آقا و تعجيل در ظهور) و روز بعد حزب بعد و همین طور تا ۱۲۰ روز بعد

علاوه بر اينکه در هر روز يک يا چند بار ختم گروهي مي شود خود شخص هم بعد از ۱۲۰ روز يک بار قرآن کريم رو ختم مي کند و روز آخر يا همان روز ۱۲۰ ام روز نهم ربيع اول است.

امسال این طرح از روز پنج شنبه 14 مهرماه شروع میشه و روز پنج شنبه 13 بهمن ماه یا همان روز نهم ربيع الاول اولين روز به امامت رسيدن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف  با ختم  همراه با تامل ۱۲۰ روزه ی قرآن به پایان می رسه

خواندن یک حزب حدودا یک ربع وقت می گیره و مطمئنم که همه ی ما می تونیم روزانه حدود یک ربع ساعت برای با تامل خواندن کتاب آسمانی مان وقت بگزاریم

برای شرکت در این طرح


ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه 22 شهریور1390ساعت 11:33 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

در هنگام خواندن آيه 17سوره اعراف از حزب سی و یکم قرآن كريم می خوانیم كه مي فرمايد:

ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

آنگاه از پيش و از پس و از چپ و از راست بر آنها می تازم و بيشترينشان ، را ناسپاس خواهی يافت

نکات تفسیری:

در حديث مى ‏خوانيم: شيطان كه سوگند خورد از چهار طرف در كمين انسان باشد تا او را منحرف يا متوقّف كند، فرشتگان از


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه 15 تیر1390ساعت 11:13 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

بسم رب المهدی ارواحنا الفداه

سلام بر مهدی فاطمه سلام بر منتظران حضرتش

فکر می کنی بتوني روزي يك ربع ساعت به نيت همراهي با امام زمان(عج) با كتاب خدا مانوس باشي؟ مي توني بين كارهاي روزمره براي خواندن قرآن پانزده دقيقه وقت بزاري؟

«طرح ۱۲۰ روز انس با قرآن کریم تا روز میلاد مهدی موعود (عج) نذر مهدی موعود(عج)»

این طرح شش ساله که در اینترنت اجرا شده و امسال به امید خدا سال هفتم اجرای این طرح است. دوستانی که قبلا در طرح شرکت داشتند که مطلع هستند برای کسانی که با این طرح نا آشنا هستند توضیح می دهیم:

طرح بدین نحو هست که از ۱۲۰ روز مانده به نیمه شعبان هریک از اعضا هر روز يک حزب از قرآن کريم را مي خواند( به نيت شادي آقا و تعجيل در ظهور) و روز بعد حزب بعد و همین طور تا ۱۲۰ روز بعد

علاوه بر اينکه در هر روز يک يا چند بار ختم گروهي مي شود خود شخص هم بعد از ۱۲۰ روز يک بار قرآن کريم رو ختم مي کند و روز آخر يا همان روز ۱۲۰ ام روز میلاد امام زمان است.

امسال این طرح از روز یک شنبه ۲۹ اسفند ماه شروع میشه و روز یکشنبه ۲۶ تیرماه یا همان نیمه شعبان روز میلاد امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف  با ختم  همراه با تامل ۱۲۰ روزه ی قرآن به پایان می رسه

خواندن یک حزب حدودا یک ربع وقت می گیره و مطمئنم که همه ی ما می تونیم روزانه حدود یک ربع ساعت برای با تامل خواندن کتاب آسمانی مان وقت بگزاریم

برای شرکت در این طرح
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 29 بهمن1389ساعت 9:57 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

آيه  ۲۶۹ سوره بقره
 
يُؤْتِى الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَآءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِىَ خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ الْأَلْبَبِ‏ 
 
 
ترجمه  
 
(خداوند) حكمت و بينش را به هر كس بخواهد (وشايسته ببيند) مى‏دهد و به هركس حكمت داده شود، همانا خيرى فراوان به او داده شده است و جز خردمندان (از اين نكته) متذكّر نمى‏گردند. 
 
 
نکته ها  
 
«ألباب» جمع «لُبّ» به معناى
ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه 14 مرداد1389ساعت 19:50 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

یک کتاب خوب هست که  هر استاد و عالم خوبی سفارش بلکه التماس می کنند بخونیمش

نویسنده اش عالیه  کسی هم تا حالا نتونسته کتابی بهتر از اونو بیاره

تیراژش هم خیلی زیاده هممون هم داریم اما  نمی خونیمش

حتما متوجه شدین منظورم  کدوم کتابه

خیلی باعث تاسفه که بقیه ی ادیان با کتابهای آسمانی که تحریف شده مانوس هستند اما ما قرآن نمی خونیم یا باهاش مانوس نیستیم.

طرح پیشنهادی کلیک کنید:

« طرح ۱۲۰ روز انس با قرآن کریم تا روز میلاد مهدی موعود (عج) نذر مهدی موعود(عج) »

روزی یک ربع هم بیشتر وقت نمی گیره

خود من هم اولین بار وقتی موفق شدم یک بار قرآن رو با تامل بخونم که در این طرح شرکت کردم

شیطون کسی رو محروم نکنه، روزی یک ربع رو همه می تونیم برای حرفای خدا وقت بزاریم

اگه کسی فکر می کنه فائده این جور طرح ها چیه ؟ ضرورت آمادگی عقیدتی و فرهنگی رو بخونه و همچنین احادیثی در مورد خواندن قرآن  خصوصا حدیث امام سجاد علیه السلام به نظر شما این همه تاکید و تشویق برای چیه؟ دوباره ضرورت آمادگی عقیدتی و فرهنگی رو بخونید

لینک های مرتبط:

بهترین هدیه برای امام زمان (عج) 

بپا! تایرت در نره!

 

اطلاع رسانی ، اطلاع رسانی، اطلاع رسانی

 

+ نوشته شده در شنبه 15 اسفند1388ساعت 8:44 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

در سوره  آل‏عمران آيه 164  می خوانیم:
 
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلَلٍ مُّبِينٍ‏ 
 
 
ترجمه  
 
همانا خداوند بر مؤمنان منّت گذاشت كه در ميان آنها پيامبرى از خودشان برانگيخت، تا آيات او را بر آنها تلاوت كند و ايشان را پاك كرده و رشد دهد و به آنان كتاب و حكمت بياموزد، هر چند كه پيش از آن، قطعاً آنها در گمراهى آشكار بودند. 
 
 
نکته ها  
 
«مَنّ»، به معناى سنگى است كه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه 13 اسفند1388ساعت 8:59 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

در سوره  اعراف آيه 157  می خوانیم:

أَلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِىَّ الْأُمِّىَّ الَّذِى يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِى التَّوْرَيةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَئِثَ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلَلَ الَّتِى كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِى أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏  
 
ترجمه
  
 
(رحمت الهى، شامل كسانى است كه علاوه بر ايمان، زكات وتقوا،) از رسول و پيامبر درس نخوانده‏اى پيروى مى‏كنند كه (نام و نشانه‏هاى او را) نزد خويش در تورات و انجيل نوشته مى‏يابند. (پيامبرى كه) آنان را به نيكى فرمان مى‏دهد و از زشتى باز مى‏دارد و آنچه را پاكيزه و پسنديده است برايشان حلال مى‏كند و پليدى‏ها را بر ايشان حرام مى‏كند و از آنان بار گران (تكاليف سخت) و بندهايى را كه بر آنان بوده برمى‏دارد (وآزادشان مى‏كند). پس آنان كه به او ايمان آورده و او را گرامى داشته و يارى كنند و از (قرآن) نورى كه همراه او نازل شده است پيروى كنند، آنان همان رستگارانند.  
 
 نکته ها  
 
كلمه‏ى «اُمّى»، منسوب به


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه 13 اسفند1388ساعت 8:38 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

گرچه شواهد قطعى تاريخى و همچنين محتويات كتب مقدسه يهود و نصارى (تورات و اناجيل ) نشان كه اينها كتابهاى آسمانى نازل شده بر موسى و عيسى (عليهماالسلام ) نيستند و دست تحريف به سوى آنها دراز شده است بلكه بعضى از ميان رفته اند و آنچه امروز به نام كتب مقدسه در ميان آنها است مخلوطى است از زائيده هاى افكار بشرى و قسمتى از تعليماتى كه بر موسى (عليه السلام ) و عيسى (عليه السلام ) نازل گرديده و در دست شاگردان بوده .

بنابراين اگر جملههائى كه صراحت كامل درباره بشارت ظهور پيامبر اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلّم ) داشته باشد در آنها ديده نشود جاى تعجب نخواهد بود.

ولى با اين حال در همين كتب تحريف يافته عباراتى ديده مى شود كه اشاره قابل ملاحظهاى به ظهور اين پيامبر بزرگ دارد كه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه 13 اسفند1388ساعت 8:34 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

درباره مفهوم (امى ) كه از ماده (ام ) بمعنى مادر يا (امت ) به معنى جمعيت گرفته شده است در ميان مفسران گفتگو است ، جمعى آنرا به معنى درس نخوانده مى دانند، يعنى به همان حالتى كه از مادر متولد شده باقى مانده و مكتب استادى را نديده است ، و بعضى آن را به معنى كسى كه از ميان امت و توده مردم برخاسته ، نه از ميان اشراف ، و مترفين و جباران ، و بعضى به مناسبت اينكه مكه را (ام القرى ) مى گويند اين كلمه را مرادف (مكى ) دانسته اند.

روايات اسلامى كه در منابع مختلف حديث وارد شده نيز بعضى آنرا به معنى درس نخوانده و بعضى آنرا به معنى مكى تفسير كرده اند.

ولى هيچ مانعى ندارد كه كلمه (امى ) اشاره به هر سه مفهوم بوده باشد و بارها گفته ايم كه استعمال يك لفظ در چند معنى ، هيچگونه مانعى ندارد، و در ادبيات عرب شواهد فراوانى براى اين موضوع وجود دارد.

درباره مفهوم (امى )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه 13 اسفند1388ساعت 8:28 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

چند نکته و پیام تفسيری از  آيه27 سوره بقره

 الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِن بَعْدِ مِيثَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ اءَمَرَ اللّهُ بِهِ اءَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِى الاَْرْضِ اءُوْلََّئِكَ هُمُ الْخَا سِرُونَ

ترجمه آيه :

(فاسقان ) كسانى هستند كه پيمان خدا را پس از آنكه محكم بستند مى شكنند، و پيوندهايى را كه خدا دستور داده برقرار سازند قطع مى نمايند، و در زمين فساد مى كنند، قطعا آنان زيان كارانند.

نكته ها:

O پيمان هاى الهى كه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه 10 اسفند1388ساعت 8:6 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

چند نکته و پیام تفسيری از  آيه 26 سوره بقره:

إِنَّ اللّهَ لاَ يَسْتَحِى اءَن يَضْرِبَ مَثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَاءَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونْ اءَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَاءَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذآ اءَرَادَ اللّهُ بِهَذا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراًوَيَهْدِى بِهِي كَثِيراً وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلاَّ الْفَسِقِينَ

ترجمه آيه :

همانا خداوند از اينكه به پشه اى (يا فروتر) يا بالاتر از آن مثال بزند شرم ندارد، پس آنهايى كه ايمان دارند مى دانند كه آن (مثال ) از طرف پروردگارشان به حقّ است ، ولى كسانى كه كفرورزيدند گويند: خداوند از اين مثل چه منظورى داشته است ؟ (آرى ،) خداوند بسيارى را بدان (مثال ) گمراه و بسيارى را بدان هدايت مى فرمايد. (امّا آگاه باشيد كه ) خداوند جز افراد فاسق را بدان گمراه نمى كند.

نكته ها:

O كلمه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه 10 اسفند1388ساعت 8:2 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

چند نکته و پیام تفسيری از  آيه 8 سوره بقره:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوِمِ الاَْخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ‏

ترجمه       

وگروهى از مردم كسانى هستند كه مى‏گویند: به خدا و روز قیامت ایمان آورده‏ایم، در حالى كه مؤمن نیستند.

نکته ها       

در آغاز این سوره، براى معرّفى مؤمنان چهار آیه و براى شناسایى كفّار دو آیه آمده است. از آیه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه 10 اسفند1388ساعت 7:0 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

چند نکته و پیام تفسيری از  آيه ۷ سوره بقره: 
 
خَتَمَ اللَّهُ عَلَى‏ قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى‏ أَبْصَرِهِمْ غِشَوَةٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ‏ 
 
 
ترجمه    
خداوند بر دلها و برگوش آنان مهر زده است و در برابر چشمانشان پرده‏اى است و براى آنان عذابى بزرگ است. 
 
 
نکته ها    
مُهر بدبختى كه
ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 20:14 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

گرچه آيه فوق از احترام به همه پيوندهاى الهى سخن مى گفت ، ولى بدون شك پيوند خويشاوندى يك مصداق روشن آن است .

اسلام نسبت به صله رحم و كمك و حمايت و محبت نسبت به خويشاوندان اهميت فوق العاده اى قائل شده است و قطع رحم و بريدن رابطه از خويشان و بستگان را شديدا نهى كرده است .

اهميت صله رحم تا آنجا است كه پيامبر اسلام (صلى اللّه عليه و آله و سلم ) مى فرمايد: صلة الرحم تعمر الديار و تزيد فى الاعمار و ان كان اهلها غير اخيار: پيوند با خويشاوندان شهرها را آباد مى سازد، و بر عمرها مى افزايد هر چند انجام دهندگان آن از نيكان هم نباشند. ( سفینـة البحار ج 1 ص 514 – بحارالانوار ج 47 ص 163 )

در سخنان امام صادق (عليه السلام ) مى خوانيم :

صل رحمك و لو بشربة من ماء و افضل ما يوصل به الرحم كف الاذى عنها: پيوند خويشاوندى خويش را حتى با جرعهاى از آب محكم كن و بهترين راه براى خدمت به آنان اين است كه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 11:52 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

نشانه ديگر فاسقان ، فساد در روى زمين است كه در آخرين مرحله به آن اشاره شده :(آنها فساد در زمين مى كنند) (و يفسدون فى الارض ).

البته اين خود مطلبى روشن است ، آنها كه خدا را فراموش كرده و سر از اطاعت او بر تافته اند، و حتى نسبت به خويشاوندان خود، رحم و شفقت ندارند پيدا است با ديگران چگونه معامله خواهند كرد؟ آنها در پى كامجوئى و لذتهاى خويش و منافع شخصى خود هستند، جامعه به هر جا كشيده شود براى آنها فرق نمى كند، هدفشان بهره بيشتر و كامجوئى افزونتر است ، و براى رسيدن به اين هدف از هيچ خلافى پروا ندارند، پيدا است كه اين طرز فكر و عمل چه فسادهائى در جامعه به وجود مى آورد.

قرآن مجيد در پايان آيه مى گويد: آنها همان زيانكارانند (اولئك هم الخاسرون ).

راستى چنين است ؟ چه زيانى از اين برتر كه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 11:51 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

قرآن کریم دومین نشانه فاسقان را چنین بیان می فرماید:(آنها پيوندهائى را كه خدا دستور داده بر قرار سازند قطع مى كنند) (و يقطعون ما امر الله به ان يوصل ).

گر چه بسيارى از مفسران اين آيه را ناظر به خصوص به قطع رحم و بريدن رابطه خويشاوندى دانسته اند، ولى دقت در مفهوم آيه نشان مى دهد كه معنى وسيعتر و عموميترى دارد كه مساءله قطع رحم يكى از مصداقهاى آن است .

زيرا آيه مى گويد: فاسقان پيوندهائى را كه خدا دستور داده بر قرار بماند قطع مى كنند، اين پيوندها شامل پيوند خويشاوندى ، پيوند دوستى پيوندهاى اجتماعى ، پيوند و ارتباط با رهبران الهى و پيوند و رابطه با خدا است ، و به اين ترتيب نبايد معنى آيه را منحصر به قطع رحم و زير پا گذاشتن رابطه هاى خويشاوندى دانست .

لذا بعضى از مفسران آن را به قطع رابطه با پيامبران و مؤ منان ، يا


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 11:50 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

(فاسقان كسانى هستند كه پيمان خدا را پس از آنكه محكم ساختند مى شكنند) (الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ).

انسانها در واقع پيمانهاى مختلفى با خدا بسته اند، پيمان توحيد و خداشناسى پيمان عدم تبعيت از شيطان و هواى نفس ، فاسقان همه اين پيمانها را شكسته سر از فرمان حق بر تافته ، و از خواسته هاى دل و شيطان پيروى مى كنند

اين پيمان كجا و چگونه بسته شد؟ در اينجا اين سؤال پيش مى آيد كه پيمان يك امر دو جانبه است ، ما هرگز به خاطر نداريم كه پيمانى با پروردگارمان در گذشته در اين زمينه ها بسته باشيم؟ ولى با توجه به يك نكته پاسخ اين سؤ ال روشن مى شود و آن اينكه خداوند در عمق روح و باطن سرشت انسان ، شعور مخصوص و نيروهاى ويژهاى قرار داده كه از طريق هدايت آن ميتواند، راه راست را پيدا كند و از شيطان و هواى نفس تبعيت ننمايد، به دعوت رهبران الهى پاسخ مثبت داده و خود را با آن هماهنگ سازند.

قرآن از اين فطرت مخصوص


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 11:48 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

ظاهر تعبير آيه 26 سوره بقره (يضل به كثيرا و يهدى به كثيرا و ما يضل به الا الفاسقين) ممكن است اين توهم را بوجود آورد كه هدايت و گمراهى جنبه اجبارى دارد و تنها منوط به خواست خدا است ، در حالى كه آخرين جمله اين آيه حقيقت را آشكار كرده و سرچشمه هدايت و ضلالت را اعمال خود انسان مى شمارد.

توضيح اينكه : همیشه اعمال و كردار انسان ، نتائج و ثمرات و بازتاب خاصى دارد، از جمله اينكه اگر عمل نيك باشد، نتيجه آن ، روشن بينى و توفيق و هدايت بيشتر به سوى خدا و انجام اعمال بهتر است .

شاهد اين سخن آيه 29 سوره انفال است كه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 11:47 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

چند نکته و پیام تفسيری از  آيه 5 سوره بقره:

أُوْلَئِكَ عَلَى هُدىً مِّن رَّبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏

ترجمه       

تنها آنان از جانب پروردگارشان بر هدایتند و آنان همان رستگاران هستند.

نکته ها       

پاداش اهل تقوا كه به غیب ایمان دارند و


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 9:51 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

چند نکته و پیام تفسيری از  آيه 3 سوره بقره:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ‏

ترجمه       

(متّقین) كسانى هستند كه به غیب ایمان دارند و نماز را به پاى مى‏دارند و از آنچه به آنان روزى داده‏ایم، انفاق مى‏كنند.

نکته ها        
قرآن، هستى را به دو بخش تقسیم مى ‏كند:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 9:42 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

چند نکته و پیام تفسيری از  آيه 6 سوره بقره:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ‏

ترجمه       

همانا كسانى كه كفر ورزیده‏اند، براى آنها یكسان است كه هشدارشان دهى یا هشدارشان ندهى. آنها ایمان نخواهند آورد.

نکته ها       

«كفر»، به معناى


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 9:42 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

چند نکته و پیام تفسيری از  آيه 2 سوره بقره:

ذَ لِكَ الكِتَبُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِّلْمُتَّقِينَ‏

ترجمه      

آن كتاب (با عظمت كه) در (حقّانیت) آن هیچ تردیدى راه ندارد، راهنماى پرهیزگاران است.

نکته ها      

«لاریب فیه» یعنى در اینكه قرآن از سوى خداست، شكّى نیست. زیرا مطالب آن به گونه‏ اى است كه


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 9:38 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

چند نکته و پیام تفسيری از  آيه 4 سوره بقره:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْأَخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ‏

ترجمه       

و آنان به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو (بر پیامبران) نازل گریده، ایمان دارند و هم آنان به آخرت (نیز) یقین دارند.

نکته ها       

ابزار شناخت انسان،


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 9:38 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

چند نکته و پیام تفسيری از  آيه 1 سوره بقره: 
 
الَّمَّ

الف لام ميم

نكته ها:
O درباره ى حروف مقطّعه ، اقوال مختلفى گفته شده است ، از جمله :

1 قرآن ،


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه 9 اسفند1388ساعت 9:9 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

سوره 103. عصر آيه 1-3  حزب صد و بیستم قرآن کریم

وَالْعَصْرِ

إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِى خُسْرٍ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِالصَّبْرِ

ترجمه  

به روزگار سوگند.

همانا انسان در خسارت است.

مگر آنان كه ايمان آورده و كارهاى نيك انجام داده و يكديگر را به حق و استقامت سفارش مى‏كنند.

نکته ها  

در صدر اسلام، مسلمانان هنگام خداحافظى و جدا شدن از يكديگر اين سوره را تلاوت مى‏كردند.(144)

 خداوند در قرآن،


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 8 اسفند1388ساعت 7:2 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

سوره 99. زلزلة آيه 1-8  حزب صد و بیستم قرآن کریم

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

وَ قَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى‏ لَهَا

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتاً لِّيُرَوْاْ أَعْمَالَهُمْ

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ‏

ترجمه  

آن گاه كه زمين به لرزش شديد خود لرزانده شود.

و زمين بارهاى سنگين خود را بيرون افكند.

و انسان بگويد: زمين را چه شده است؟ (كه اينگونه سخت مى‏لرزد).

در آن روز زمين خبرهاى خود را بازگو كند.

چرا كه پروردگارت به آن وحى كرده است.

در آن روز مردم به طور پراكنده (از قبرها) بيرون آيند تا كارهايشان به آنان نشان داده شود.

پس هر كس به مقدار ذرّه‏اى كار نيك كرده باشد همان را ببيند.

و هركس هم وزن ذره‏اى كار بد كرده باشد آن را ببيند.

نکته ها  

مراد از «اثقالها»،


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 8 اسفند1388ساعت 7:0 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

سوره 91. شمس آيه 9-15  حزب صد و نوزدهم قرآن کریم

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا

وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَآ

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِم رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

ترجمه  

به راستى رستگار شد، آن كس كه نفس خود را تزكيه كرد.

و بى شك محروم و نااميد گشت هر كس كه آن را به پليدى آلود.

قوم ثمود از روى سركشى، (پيامبرشان را) تكذيب كردند.

آنگاه كه شقى‏ترين آنها (براى كشتن ناقه) به پا خاست.

پس پيامبر خدا به آنان گفت: ناقه خدا و آبشخورش را (حرمت نهيد).

پس او را تكذيب كردند و ناقه را كشتند و پروردگارشان به خاطر اين گناه، آنان را درهم كوبيد و با خاك يكسانشان كرد.

و خداوند از عاقبت كار خود بيم ندارد.

نکته ها  

امام باقر و صادق عليهما السلام در تفسير آيه «قد افلح من زكّاها» فرمودند:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه 8 اسفند1388ساعت 6:57 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

در سوره 89. فجر آيات 15-20  حزب صد و نوزدهم قرآن کریم می خوانیم:

فَأَمَّا الْإِنسَانُ إذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّى أَكْرَمَنِ

وَأَمَّآ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّى  أَهَانَنِ

كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ

وَلَا تَحَآضُّونَ عَلَى‏ طَعَامِ الْمِسْكِينِ

وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلاً لَّمًّا

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبّاً جَمّاً

ترجمه  

امّا انسان، (طبعش چنين است كه) هرگاه پروردگارش او را بيازمايد و گراميش داشته و نعمتش دهد، (مغرور گشته و) مى‏گويد: پروردگارم مرا گرامى داشته است.

ولى هرگاه او را بيازمايد و روزى او را تنگ سازد، مى‏گويد: پروردگارم مرا خوار كرده است.

اين چنين نيست؛ بلكه شما يتيم را گرامى نمى‏داريد.

و يكديگر را بر اطعام بينوايان ترغيب نمى‏كنيد.

و ميراث را (به حق و ناحق) يكجا مى‏خوريد.

و مال را بسيار دوست داريد.

نکته ها  

«اَكلاً لمّا» يعنى


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 7 اسفند1388ساعت 12:12 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

آیات 6 تا 15 سوره انشقاق حزب صد و هجدهم قرآن کریم

يَآ أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى‏ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاَقِيهِ

فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً

وَ يَنقَلِبُ إِلَى‏  أَهْلِهِ مَسْرُوراً

وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَابَهُ وَرَآءَ ظَهْرِهِ

فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُوراً

وَيَصْلَى‏ سَعِيراً

إِنَّهُ كَانَ فِى  أَهْلِهِ مَسْرُوراً

إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ

بَلَى‏  إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً

ترجمه  

هان اى انسان! تو به سوى پروردگارت تلاش بسيارى دارى و سرانجام به لقاى او خواهى رسيد.

پس هر كس كارنامه‏اش به دست راستش داده شود،

به زودى و به آسانى به حساب او رسيدگى خواهد شد،

و شادمان به سوى خانواده‏اش (يا همفكرانش) باز مى‏گردد.

و هر كس نامه‏اش از پشت سر (و به دست چپ) او داده شود،

پس زود فرياد فغان بر خواهد آورد،

و داخل دوزخ خواهد شد.

همانا او (در دنيا) در ميان خانواده‏اش شادمان بود.

او گمان مى‏كرد كه هرگز بازنمى گردد.

چرا (باز خواهد گشت) و پروردگارش به او بيناست.

نکته ها  

كلمه «كَدح» هم به


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 7 اسفند1388ساعت 12:5 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

سوره 79. نازعات آيه 34-41  حزب صد و هفدهم قرآن کریم

فَإِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرَى‏

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى‏

وَ بُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى‏

فَأَمَّا مَن طَغَى‏

وَ آثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِىَ الْمَأْوَى‏

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى‏

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَأوْى‏  

ترجمه  

آنگاه كه آن حادثه بزرگ فرارسد.

در آن روز، انسان آنچه تلاش كرده، به يادآورد.

و جهنم براى هر بيننده‏اى آشكار شود.

امّا هركه سركشى كرده،

و زندگى پست دنيا را (بر آخرت) برگزيده،

بى شك، دوزخ جايگاه اوست.

و اما كسى كه از مقام پروردگارش ترسيد و نفسش را از هوس بازداشت.

 بى‏شك، بهشت جايگاه اوست.

پيام ها  

1- قيامت،


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 7 اسفند1388ساعت 12:3 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

سوره 76. انسان آيه 28-31  حزب صد و شانزدهم قرآن کریم

 نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلاً

إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَآءَ اتَّخَذَ إِلَى‏ رَبِّهِ سَبِيلاً

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا  أَن يَشَآءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً

يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِى رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً

ترجمه  

مائيم كه خلقشان كرديم و مفاصلشان را محكم ساختيم و هرگاه بخواهيم مانند آنها را چنانكه بايد به جاى آنان مى‏آوريم.

 به راستى اين آيات، وسيله تذكّرى است، پس هركه بخواهد، راهى به سوى پروردگارش در پيش گيرد.

و شما چيزى رانمى‏خواهيد، مگر اين كه خدا بخواهد، همانا خداوند دانا و حكيم است.

هر كه را بخواهد به رحمت خود درمى‏آورد و براى ظالمان عذابى دردناك آماده كرده است.

نکته ها  

«اَسر» بستن با


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 7 اسفند1388ساعت 12:0 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

سوره 76. انسان آيه 2،1  حزب صد و شانزدهم قرآن کریم

هَلْ أَتَى‏ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئاً مَذْكُوراً

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً

ترجمه  

آيا بر انسان دوره‏اى از روزگار گذشت كه چيزى قابل ذكرى نبود؟

همانا ما انسان را از نطفه‏اى آميخته (از نطفه مرد و زن) آفريديم تا او را بيازماييم، پس او را شنوا و بينا گردانيديم.

نکته ها  

«دَهر» به معناى


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 7 اسفند1388ساعت 11:56 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

سوره 74. مدّثر آيه 38-47  حزب صد و پانزدهم قرآن کریم

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ

فِى جَنَّاتٍ يَتَسَآءَلُونَ

عَنِ الْمُجْرِمِينَ

مَا سَلَكَكُمْ فِى سَقَرَ

قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَآئِضِينَ

وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ

حَتَّى‏ أَتَانَا الْيَقِينُ‏

ترجمه  

هركسى در گرو چيزى است كه كسب كرده است.

مگر اصحاب يمين،

كه در باغ‏هاى بهشتى

از مجرمان مى‏پرسند:

چه چيز شما را روانه دوزخ كرد.

گويند: ما از نمازگزاران نبوديم.

و افراد مسكين را اطعام نمى‏كرديم

و با اهل باطل در سخنان باطل فرو مى‏رفتيم.

و پيوسته روز جزا را تكذيب مى‏كرديم

تا آن كه مرگ به سراغ ما آمد.

نکته ها  

مراد از اصحاب يمين همان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 7 اسفند1388ساعت 9:32 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

سوره 72. جن آيه 6-8  حزب صد و پانزدهم قرآن کریم

وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقاً

وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَداً

وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَساً شَدِيداً وَشُهُباً

ترجمه  

و مردانى از انسان به مردانى از جنّ پناه مى‏برند و به طغيان آنان افزودند

و آنان پنداشتند چنانكه شما پنداشتيد كه خدا هرگز احدى را مبعوث نخواهد كرد.

و ما به آسمان‏ها نزديك شويم، پس آنجا را پر از نگهبانان نيرومند و شهاب‏ها يافتيم.

نکته ها  

«رَهَق» به معناى


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 7 اسفند1388ساعت 9:30 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

سوره 70. معارج آيه 19-23  حزب صد و چهاردهم قرآن کریم

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً

إِلَّا الْمُصَلِّينَ

الَّذِينَ هُمْ عَلَى‏ صَلَاتِهِمْ دَآئِمُونَ‏

ترجمه  

همانا انسان، بى‏تاب و حريص آفريده شده است.

هرگاه بدى به او رسد، نالان است.

و هرگاه خيرى به او رسد، بخيل است.

مگر نمازگزاران.

آنان كه بر نمازشان مداومت دارند.

نکته ها  

«هَلوع» به معناى


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه 7 اسفند1388ساعت 9:29 توسط نکات تفسیری از قرآن کریم |

مطالب قدیمی‌تر